Algemene voorwaarden

1. Inhoud van de website

De gegevens op deze website dienen louter informatieve doeleinden.  Het consulteren van de website www.advocaatdhaene.be doet dan ook geen relatie advocaat-cliënt ontstaan, noch is de verstrekte informatie als een juridisch advies te beschouwen. Hoewel gestreefd wordt naar geactualiseerde en correcte informatie en deze website regelmatig wordt bijgewerkt, draagt het advocatenkantoor geen aansprakelijkheid voor de via deze website verstrekte gegevens, noch voor de inhoud of het bestaan van andere websites waarmee deze website hyperlinks legt.

 

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

Het advocatenkantoor behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van deze website.

 

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of elke andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welk middel, is volstrekt verboden.  Dit behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het advocatenkantoor.

 

 

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

BV Advocatenkantoor Kris DHAENE beheert deze website vanuit België. Derhalve valt de inhoud van deze website integraal onder toepassing van de vigerende Belgische wetgeving en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is, met name Gent.

 

 

4. Voorwaarden

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en om onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd. Op geregelde tijdstippen worden overzichten van de reeds geleverde kosten en prestaties meegedeeld.

 

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn betaalbaar binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

 

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning.

 

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van Mr. Kris DHAENE per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

 

Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (Gent).